שדות המסומנים ב- *(כוכבית) הם שדות חובה

לכבוד עיריית ערד

אני החתום מטה, מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה מצוין לעיל

כתובת

Browser not supported

הודעת תשלום קנס

1) עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעה זו את הקנס שנקבע לעבירה בחוק, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה 2 להלן כי ברצוך להישפט בבית המשפט על העבירה ואז ישלח אליך כתב אישום והזמנה למשפט.

2) אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס מקוון זה ולחתום עליו. הטופס יגיע למחלקה המשפטית להמשך טיפול.

3) אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא טופס בקשה לביטול הדוח  בצירוף צילום הודעת תשלום הקנס ותעודה מזהה. בפנייתך עליך לפרט את נימוקיך  ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך. אם בקשתך לביטול תדחה על ידי התובע, באפשרותך לבקש להישפט, שישלח בדואר רשום וזאת בתך 30 יום ממועד החלטת התובע.

למעבר לטופס ביטול הדוח נא לחץ כאן

4) אם תוך המועד האמור בסעיף 1 שלעיל לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם תוספת פיגורים בשיעור של 50% מסכום הקנס המקורי. כל 6 חודשים כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין התשל"ז 1977.

לידיעתך, באם לא ישולם הקנס במועדו ינקטו כנגדך הליכי גביה על פי חוק. כמו כן, יובהר כי בקשה לביטול כאמור בסעיף 3 לעיל, אינה מעכבת את התוספת לקנס ואת תוספת הפיגורים בכחוק.

במקרה בו תדחה הבקשה יחושבו התוספות לקנס הפיגורים מהמועד לתשלום הקנס המקורי כאילו לא הוגשה בקשה.