מהות הוועדה

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הוועדה

עו"ד ורו"ח יוסף דיין
יו"ר ועדת ערר
אברהם מלול
חבר
עמוס רדליך
חבר
אורית עמר
מזכירת הוועדה
 

נוהל פומביות הדיון בוועדת הערר לענייני ארנונה כללית

לדיוני ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ערד [להלן- הוועדה] יינתן פומבי, בהתאם לסעיף 11א לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977 [להלן-התקנות], על פי הנוהל שלהלן:

  1. ישיבות הוועדה תתקיימנה באולם דיונים שיועד לשם כך.
  2. הנוכחות באולם הדיונים של מי שאינו צד להליך המתקיים בפני הוועדה תתאפשר רק במקומות הישיבה שנועדו לכך, ואך ורק כמספר מקומות הישיבה הפנויים, מבלי שהדבר יפריע למהלך התקין של הדיון. לא תותר ישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה.
  3. הישיבה סביב שולחן דיוני הוועדה תותר רק לבעלי הדין ובאי כוחם הנוגעים לדיון הנערך בפניה ולא למי שאינו צד להליך.
  4. זכות הדיבור תינתן על ידי יושב ראש הוועדה רק לבעלי הדין ובאי כוחם.
  5. הוועדה רשאית לדון בערר מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראתה צורך בכך, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול הדיון בהתאם להוראה 11א(ב) לתקנות.
  6. יושב ראש הועדה רשאי להורות, מחמת הפרעות לדיון, כי הדיון יופסק או יתקיים בדלתיים סגורות בהתאם להוראה 11א(ג) לתקנות.
  7. יושב ראש הועדה רשאי להתרות באדם המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הדיון ולהורות על הרחקתו בהתאם להוראה 11א(ד) לתקנות, כאשר לצורך כך יוכל יו"ר הוועדה להעזר בשיטור העירוני.
  8. מזכירת וועדת הערר, תהא אחראית להעברת קבצי ההחלטות לדובר העירייה (או לכל עובד אחר שיהיה אחראי על אתר האינטרנט העירוני) לצורך פרסומם כאמור.
  9. החלטות הוועדה יפורסמו ללא ציון שם העורר. לצרכי זיהוי ההחלטות, מזכירות ועדת הערר תמספר את מספרי העררים עם הגשתם.