עיריית ערד מודיעה בזאת כי תאגידים הפועלים ברחבי ערד שהינם מוסדות ללא כוונת רווח ופועלים לטובת כלל הציבור בתחום: הספורט ( תמיכות עקיפות - מבנים וכוח אדם) רשאים להגיש בקשה לתמיכה עקיפה בהתאם לנוהל החדש לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והתבחינים שנקבעו ע"י מליאת מועצת העיר מתאריך 02.02.21 לתחום התמיכה העקיפה.

החלוקה מותנית באישור תקציב העירייה לשנת 2021 ע"י משרד הפנים.

על הפונים למלא את הבקשה כנדרש ולצרף את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה, עיריית ערד שומרת לעצמה הזכות לדרוש מסמכים נוספים הקשורים לאופי התאגיד ותחום פעילותו.

טפסים להגשת בקשות ופרטים נוספים ניתן למשוך מאתר העירייה ולחילופין ניתן לקבלם במשרד מנכ"ל העירייה אצל דנית גלעד בימים א'-ה' טלפון: 08-9951602

את הבקשות יש להגיש באופן ידני ובמעטפה סגורה, לגב' דנית גלעד - רכזת הוועדה בלשכת מנכ"ל העירייה, לא יאוחר מיום 28 לאפריל 2021 ט"ז אייר תשפ"א.

לתשומת לב התאגידים:

בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון. כמו-כן, לא תידון הבקשה אלא אם כן יתקבלו כל המסמכים והאישורים הנדרשים. ניתן לעיין בתבחינים (קריטריונים) לחלוקת תמיכות באתר האינטרנט העירוני www.arad.muni.il וכן במשרדי העירייה אצל רכזת הוועדה,(בתאום טלפוני מראש).