הרחבת הזכאות למענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות

  יצאתם שלילי לקורונה? נשארים בבידוד

  גם כאשר תוצאת הבדיקה שלילית, קיים סיכון ממשי להתפתחות המחלה ולהדבקת אנשים נוספים. לפיכך, יש להמשיך לשהות בבידוד עד לסיום תקופת הבידוד במלואה.

  למידע המלא לחץ כאן.

  עשו ואל תעשו בבידוד - המלצות להתמודדות יעילה למי שנדרש לבידוד ביתי

  למידע המלא לחץ כאן.

  הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית

  בעל עסק יקר,

  בתאריך 16/9/2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות") אשר מסדירות הנחה נוספת לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב (תקופת הקורונה – הסגר) בצורה המשמעותית ביותר.

  להלן פירוט מנגנון מתן ההנחות:

  1.       זכאות להנחה מתשלומי ארנונה לעסקים:

   א. מסמך זה עוסק במנגנון קבלת הנחה של 95% בתשלום ארנונה עבור בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכח התקנות וזאת ביחס לנכס לגביו קיימת זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ("המענק"), ובתקופות כמפורט מטה.

  ב.  הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם.

  להלן פירוט העיקרון האמור, ביחס לשנת 2020:

  1) הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני – אוגוסט 2020 תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מאי – יוני 2020.

  2) הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר  - אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים יולי – אוגוסט 2020.

  3)הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר – דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020.

  מנגנון זה יופעל עד לסוף חודש דצמבר 2020, ככל ששר האוצר, באישור ועדת הכספים, לא ייקבע בצו כי לא יינתן מענק בגין אחת מתקופות הזכאות האמורות.

  בנוסף ובכפוף לקביעת שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, כי מענק יינתן לתקופות נוספות, שיסתיימו לא יאוחר מתום חודש יוני 2021, תינתן הנחה מארנונה חודשיים קדימה לכל תקופה בה ניתן מענק, למעט החודשיים האחרונים, בהתאם לפירוט שלהלן (השר רשאי לאשר קבלת מענק ביחס לחלק מהתקופות, ואז תינתן ההנחה מארנונה אך ורק בחודשיים שלאחר החודשיים בהם ניתן מענק):

  4)  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר – פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים נובמבר – דצמבר 2020.

  5)  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ – אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ינואר – פברואר 2021.

  6)  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מרץ – אפריל 2021.

   ג. כנגד ההנחה מארנונה שתינתן בהתאם לתקנות ולפי המנגנונים שבמסמך זה, תשפה המדינה את הרשויות המקומיות בגובה מלוא הנחה שניתנה על ידן.

   2.       להלן מנגנון הגשת בקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה:

   א. בעל העסק יגיש בקשה לקבלת ההנחה מארנונה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ("הסוכנות"). קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, של משרד הכלכלה ושל מרכז השלטון המקומי.

   ב. הבקשה להנחה מארנונה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק).

   3.       קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד:

   א. ביטול זכאות לעסק – ככל שיתברר בדיעבד שהעסק לא זכאי להנחה, הסוכנות תעביר הודעה לעסק ולרשות המקומית על ביטול הזכאות. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.

   ב.  ביטול זכאות שניתנה לעסק בשוגג על ידי הרשות המקומית – ככל שיתברר שהייתה טעות בדיווח הרשות המקומית, הסוכנות תעביר הודעה לרשות על ביטול הזכאות לעסק.

  עדכון בדבר הנחה בארנונה לבעלי עסקים

  בהתאם לתקנות ועל פי החלטת המליאה בעקבות מגפת הקורונה, אושרה 25% הנחה שנתית מארנונה, אשר תתבטא ב-3 חודשי הנחה של 100% (מאי-יוני-יולי).

  עסקים ששילמו מראש לכל שנת 2020 – יזוכו באופן יזום על ידי העירייה במהלך חודש מאי – הודעה על כך תשלח אליהם בנפרד.

  בהתאם לתקנות, עסקים המסווגים בסיווג נכסים אחרים, נדרשים להגיש בקשה להנחה בכתב. ניתן לשלוח את הבקשה למח' הגבייה באמצעות פקס: 08-9951741, דוא"ל: gviya@arad.muni.il, או תיבת שירות הנמצאת מחוץ למשרד מח' הגבייה.

  לתשומת לב הזכאים להנחה זו: המסיים חזקה בנכס במהלך השנה הנוכחית, יידרש להחזיר את החלק היחסי מתוך ההנחה שניתנה לו.

  זכאי להנחה שלא יפרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת כספים זו עד ליום ה- 31.12.20, תהיה ההנחה שניתנה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.

  אמנת שרות

  שירות חדש - אישור תושב דיגיטלי

  תוכנית מתאר כוללנית חדשה לערד

  תושבים/ות יקרים/ות, הנכם מוזמנים להשתתף בעיצוב עתיד ערד!

  עיריית ערד ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר כוללנית לערד.

  תכנית מתאר זו תכנית פיסית, אשר קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר לשנים הבאות. התכנית מייעדת שטחים עבור שימושים עתידיים כמו מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, כבישים, שטחים פתוחים ועוד, ועונה על שאלות מסוג: היכן ימוקמו שטחים אלו, מאיזה סוג, ואילו הוראות כלליות ינחו כל שטח.

  תכנית המתאר לערד – תעסוק בסוגיות חשובות לעתיד העיר:

  מה היקף האוכלוסייה הצפוי ואיזה היקפי מגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים בעיר, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים קבוצות אוכלוסייה שונות, פריסת אזורי מסחר/תעסוקה, נושאים סביבתיים ועוד.

  לכם, תושבי ערד, ישנה ההזדמנות להשפיע, ולהשתתף:

  התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים מקצועי, בראשות האדריכל יאיר אביגדור ממשרד 'מנעד'. לאורך כל שלבי התכנון יתקיים תהליך שיתוף ציבור שינוהל על ידי חברת 'מודוס', ויכלול מפגשים פתוחים לציבור, סקר תושבים, וקבוצות עבודה. במפגשים, תוכלו להתעדכן ולהשמיע את דעתכם בסוגיות השונות. 

  לאורך תהליך הכנת התכנית, יתפרסם באתר העירייה מידע עדכני שותף ביחס להתקדמות התכנון ותהליכי שיתוף הציבור

  ערד ממעוף הציפור

  צילום - ניקולאי ולסנקו.