קישור לקובץ סמכויות מבקר העירייה מתוך פקודת העיריות

דו""ח מבקר העירייה לשנת 2021

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021

דו""ח מבקר העירייה לשנת 2020

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2019

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018
 נספח א' לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2018

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 חלק ראשון
 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 חלק שני

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

 דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

 נספחים א' ב' ג' ה'

 נספח ד' 1

 נספח ד' 2

 נספח ד' 3

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012 

דו"ח ביקורת העירייה לשנת 2012

 נספחים א'-ב'

דוחות ביקורת מבקר העירייה

 דו"ח ביקורת העירייה לשנים 2010-2011

 דו"ח ביקורת העירייה לשנת 2009

דו"ח ביקורת שנתית כפי שהוגש ואושר ע"י מליאת מועצת העיר

 דו"ח ביקורת העירייה לשנת 2008

דו"ח ביקורת שנתית כפי שהוגש ואושר ע"י מליאת מועצת העיר

 דו"ח ביקורת העירייה לשנת 2007

דו"ח ביקורת שנתית כפי שהוגש ואושר ע"י מליאת מועצת העיר

 דו"ח ביקורת העיריה לשנים 2005-2006

דו"ח ביקורת שנתית כפי שהוגש ואושר ע"י מליאת מועצת העיר

 דו"ח ביקורת העירייה לשנת 2004