מהות הוועדה ותפקידה

ועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות וועדת רשות במועצות מקומיות ואזוריות.תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו:תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

הרכב הוועדה

דודי אוחנונה
יו"ר ועדת כספים
08-9951770
050-5302304
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר ועדת כספים
08-9951601
052-5416173
יצחק וייס
חבר
08-9959893
053-3186655
משה קווס
מ"מ חבר (יצחק וייס)
077-7090012
050-7400062
ברוך שלסר
חבר
08-9971920
052-7111920
אברהם ארנרייך
מ"מ חבר (ברוך שלסר)
08-8677601
052-7182100
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
[[
משה אדרי
חבר
052-8842330
]]
פלורי שטרלינג
חברה
08-9957491
054-3551771
רינה יוסף
נציגת עירייה/גזברית