מבקר העירייה:

לשכת מבקר העירייה מונה את מבקר העירייה ועובד ביקורת (הלשכה נעזרת גם במבקרים מתמחים במיקור חוץ).

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את מעמדו, תפקידו, ודרכי עבודתו. בין שאר המטלות המוגדרות בפקודה נמנות גם הפעולות הבאות :

  1. לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 
  2. לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  3. לבדוק את מערך הבקרה בעירייה המבטיח פעולה על פי הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות יעילות וחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה.

הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה וגם לגבי כל גוף בו תמיכת העירייה היא בגובה עשירית ומעלה מתקציב הגוף וכן בגופים בהם העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.

נושאי הביקורת הינם :

  1. על פי שיקול דעתו של המבקר.
  2. על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני.
  3. על פי דרישת ועדת ביקורת (עד שני נושאים בשנה).

הממונה על תלונות הציבור:

כל אדם ראשי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור, על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד ברשות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות, על גוף עירוני מבוקר  וזאת ע"פ חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 .

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור בעיריית ערד הוא רו"ח שי אהרונוף, טלפון: 08-9951755 , פקס: 153-8-9951755 מייל: shai_a@arad.muni.il

[sub_menu] 


בכל מקרה- ניתן לפנות בכל שעה למוקד 106:

תמונת איש הקשר
מוקד עירוני
מוקד עירוני
08-9951666
0548822106 בוואטסאפ

 

מוזמנות ומוזמנים להשאיר פרטים, אנחנו נחזור אליכם.ן

הנושא בעקבותיו את.ה פונה והסבר קצר.