כתובת הפרויקט:
 
 
 

איש קשר בשטח: אשר, 0509211888

 
היקף העבודות בסך: